Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Contractul cu turistul Cocktail Holidays

CONTRACT de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie Nr....................din.................................. Părţile contractante: PROMPT SERVICE TRAVEL COMPANY S.R.L. - agentia Cocktail Holidays, cu sediul social în Bucuresti Sector 1, str. Piata Amzei, nr. 7-9, Nr. Reg. Com. J40/12083/1994, CUI RO5865038, titulara Licentei de turism 561/15.01.2019 pentru agentia de turism Cocktail Holidays, telefon 021 210 84 85, e-mail: info@cocktailholidays.ro, denumită în continuare Agentia de Turism Organizatoare (ATO), prin SUNRISE TRAVEL / DIVAL OFFICE ADIOAN SRL , cu sediul in localitatea CAMPINA, adresa............CALEA DOFTANEI NR 37.., Nr. Reg. Com J29/872/2010 , CUI...27155511., titulara a licentei nr.....721..din......22.01.2019 telefon. 0244331214., fax.....0244331214.., adresa de e-mail....REZERVARI@SUNRISE-TRAVEL.EU......., reprezentata prin........ADRIAN OANCEA..........., in calitate de...........DIRECTOR ....., denumita in continuare Agentia de Turism Intermediara (ATI), in calitate de reprezentant al ATO, şi Domnul/Doamna…………………………………………………………………………………………………………. domiciliat/domiciliată în ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………..………………………………………………………………………………………….................................................................., telefon..............................., e-mail.......................................... posesor/posesoare al/a cărţii de identitate seria …. Nr. ……….....…… eliberat/eliberată de ………………….. la data de......................., in calitate de Calator/reprezentant al Calatorului, au convenit încheierea prezentului contract:
 I. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1 Obiectul contractului îl constituie comercializarea de către ATI a pachetelor de servicii turistice si a serviciilor asociate, respectiv produse proprii cu numele de marcă “Cocktail Holidays”, in numele ATO, în sensul prevăzut de art.3 din O.G. nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate. 
1.2 In cazul vanzarii pachetelor proprii si a serviciilor asociate, agentia COCKTAIL HOLIDAYS ofera garantii privind rambursarea tuturor platilor efectuate de catre sau pe seama calatorilor, in masura in care serviciile relevante nu sunt furnizate ca urmare a insolventei. ATO poate avea si calitatea de agenție de turism intermediara, conform prevederilor legale in vigoare si contractelor încheiate cu alte agentii de turism organizatoare (altele decat Cocktail Holidays). Pentru aceste tipuri de pachete Organizatorul oferă garanții privind rambursarea tuturor plăților efectuate de către sau pe seama calatorilor, in caz de insolventa. La achiziționarea acestui tip de servicii, ATO va informa corespunzător Calatorul despre aceste garanții. 
1.3 Nu sunt considerate pachete de calatorie si nu sunt acoperite de asigurare impotriva insolventei ATO: 
a) pachetele si serviciile de calatorie asociate care dureaza mai putin de 24 ore, cu exceptia situatiei in care acestea includ cazarea peste noapte; 
b) pachetele si serviciile de calatorie asociate, achizitionate in temeiul unui acord general pentru organizarea unei calatorii de afaceri, incheiat intre un comerciant si o alta persoana fizica sau juridica actionand din motive legate de activitatea sa comerciala, afacerea, meseria sau profesia sa;
 c) serviciile unice.
 II. INCHEIEREA SI DURATA CONTRACTULUI
 2.1. Contractul intră în vigoare in momentul semnarii lui de catre Calator si prin acceptarea conditiilor precontractuale de servicii de calatorie, inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin telefon si/sau mijloace electronice, și încetează de drept la data finalizării prestarii efective a pachetului de servicii de calatorie inscris in documentele de calatorie. 
2.2. In cazul pachetelor de servicii de calatorie achizitionate la distanta, se considera acceptare a conditiilor contractuale urmatoarele: 
a) Exprimarea acordului/acceptului calatorului prin transmiterea catre ATI a unui mesaj electronic de pe adresa de e-mail declarata de calator ca adresa de corespondenta/contact; 
b) Exprimarea acordului/acceptului prin achitarea de catre calator a contravalorii pachetului de servicii de calatorie in baza facturii emise de catre ATI, in calitate de reprezentant al ATO.
2.3. Informatiile precontractuale furnizate Calatorului inainte de incheierea contractului privind detaliile pachetului de calatorie, formeaza parte integranta a contractului si nu pot fi modificate decat prin acordul explicit al partilor contractante.

 III. PRETUL CONTRACTULUI SI MODALITATI DE PLATA 

3.1 Preţul total al contractului este de ………………… si include toate taxele, comisioanele, tarifele si orice alte costuri suportate de ATO. Pretul este specificat in prezentul contract, dar și in Anexele la contract, după caz. De asemenea, el poate fi inscris si in cataloage sau pliante puse la dispozitia Calatorului, sau prezentate pe site-ul ATO/ATI si in mijloace de comunicare electronica și/sau pe factură. 
3.2 La incheierea contractului, ATI, in calitate de reprezentant al ATO, solicita plata unui avans din pretul pachetului achizitionat, sau dupa caz, plata integrala, conform conditiilor mentionate in continuare. Platile se pot face in EUR /USD/ RON. Pentru platile in lei, acestea se calculeaza folosind cursul de schimb valutar al bancii comerciale a ATO, afisat pe prima pagina in sistemul de rezervari B2B. Conditii de plata valabile pentru oferta generala(OG): - 20% - la momentul efectuarii rezervarii; - 40% - cu 30 de zile inainte de plecare; - 40% - cu 21 zile inainte de plecare. Conditiile de plata difera in functie de tipul pachetului de servicii de calatorie achizitionat, de tipul de oferta si vor fi trecute in contract sau in anexele aferente acestuia, adica in informatiile precontractuale. 
3.3 Nerespectarea de catre Calator a termenelor de plata da dreptul ATO sa rezilieze contractul fara notificare prealabila si sa solicite despagubiri pentru daunele suferite. 
3.4. Platile se pot face, cash, direct la sediul ATI, prin virament sau depunere direct in conturile ATI. ATI se obliga sa plateasca serviciile turistice comandate de calatori, respectiv, să vireze sumele încasate conform scadentelor de plata inscrise pe facturile emise de ATO sau precizate in oferte. 
3.5. ATO nu poate fi ținută de obligatia de a acorda servicii calatorilor inscrisi de ATI in cazul in care acestia nu au achitat in intregime contravaloarea serviciilor contractate. 
3.6 ATO nu va avea obligatia de a imbarca si de a acorda servicii calatorilor inscrisi de ATI in cazul in care acestia nu au achitat in intregime contravaloarea serviciilor achizitionate. Orice litigiu sau dauna care rezulta din nerespectarea obligatiilor de plata de catre ATI, cad în sarcina ATI și vor fi suportate de catre aceasta. 

IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE ATO 

4.1. ATO isi rezerva dreptul de a modifica unilateral clauzele prezentului contract, exceptand clauza de pret, inainte de inceperea executarii pachetului de servicii daca aceste modificari sunt anuntate Calatorului cu 15 zile inainte de plecare. In acelasi timp, aceste clauze pot fi modificate unilateral de ATO daca aceste modificări sunt nesemnificative. Calatorul va fi informat in timp util, in mod clar si pe suport durabil. 
4.2.Prin excepție de la prevederile para.4.1., ATO poate să modifice prețul contractului, în sensul majorării sau micşorării, după caz, numai ca o consecinţă directă a schimbărilor legate de cel puţin unul dintre următoarele aspecte: 
a) preţul transportului de pasageri care rezultă din costul carburanţilor sau al altor surse de energie; 
b) nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de călătorie incluse în contract, impuse de părţi terţe care nu sunt direct implicate în executarea pachetului, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de îmbarcare sau debarcare în porturi şi aeroporturi; 
c) cursul de schimb relevant pentru pachetul respectiv. 
d) alte taxe care sunt impuse de terti. Preturile stabilite in contract nu pot fi majorate, in niciun caz, in cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecării. Daca cresterea pretului depaseste 8% din pretul total al pachetului sau ATO este constransă sa modifice semnificativ oricare dintre principalele caracteristici ale serviciilor de calatorie, Calatorul are optiunea fie de a accepta modificarea propusa, fie de a decide incetarea contractului, fara a plati vreo penalitate de incetare. Orice crestere de pret este posibila doar ulterior trimiterii de catre ATO, Calatorului, a unei notificari clare si inteligibile in acest sens, insotita de o justificare a cresterii respective si de un calcul, pe un suport durabil. In aceasta situatie Calatorul are posibilitatea sa accepte modificarea propusa sau sa nu o accepte si sa solicite rezilierea contractului fara a plati penalizari. Decizia Calatorului in urma primirii informarii nu trebuie sa depaseasca 5 zile calendaristice.
In cazul in care Calatorul reziliaza contractul privind pachetul de servicii, poate accepta un pachet de servicii de substitutie de o calitate similara sau superioara. In cazul in care modificarile pachetului initial sau pachetul de substitutie mentionat, au drept consecinta scaderea calitatii sau a costului pachetului, Calatorul are dreptul la o reducere corespunzatoare a pretului. In cazul in care Calatorul nu accepta nici una dintre variante si contractul se reziliaza, ATO ramburseaza, prin intermediul ATI, toate sumele incasate nu mai tarziu de 14 zile de la momentul rezilierii contractului. 
4.3 ATO este răspunzătoare pentru buna executare a tuturor serviciilor de calatorie incluse in contract. Calatorul are dreptul la despagubiri din partea ATO, pentru orice daune pe care le sufera ca urmare a unei neconformitati, cu excepţia următoarelor cazuri:
 (a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează Calatorului; 
(b) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici ATO, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fara a se limita la: modificări de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje sau reparatii pe drumurile publice etc.). ATO nu este raspunzatoare pentru prejudiciile cauzate Calatorului ca urmare a intarzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje si a altor imprejurari care revin exclusiv in sarcina transportatorului in temeiul actelor normative specifice. In cazul insolvabilitatii si/sau falimentului companiei aeriene, ATO nu va putea fi trasă la raspundere, dar va incerca sa rezolve pe cat posibil efectuarea serviciilor comandate si achitate de Calator.
 (c) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unui tert care nu are legatura cu furnizarea serviciilor prevazute in contract, iar cauzele care au determinat neindeplinirea obligatiilor au un caracter imprevizibil si inevitabil.
 4.4. ATO acorda asistenta adecvata Calatorului aflat in dificultate, in cazul situatiilor de forta majora sau al unui eveniment pe care nici ATO, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu il puteau prevedea sau evita, in special prin:
 (a) furnizarea de informatii corespunzatoare privind serviciile de sanatate, autoritatile locale si asistenta consulara; 
(b) acordarea de asistenta Calatorului in ceea ce priveste efectuarea comunicarilor la distanta si sprijinirea acestuia in gasirea unor servicii de calatorie alternative. ATO are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistenta in cazul in care Calatorul este cel care a provocat situatia de dificultate in mod intentionat sau din propria neglijenta. Comisionul nu poate depasi costurile efective suportate de ATO. 
4.5. În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau ATO constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată:
 (a) să ofere Calatorului servicii alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie, pe cat posibil, echivalente sau de mai buna calitate decat cele specificate in contract, inclusiv in cazul in care intoarcerea Calatorului la locul de plecare nu este asigurata astfel cum s-a convenit. In cazul schimbarii cazarii, se considera a fi serviciu alternativ corespunzator pentru continuarea derularii pachetului oferirea cazarii in aceeasi locatie, sau in cea mai apropiata varianta fata de cea initiala.
 (b) In cazul in care serviciile alternative propuse au drept consecinta un pachet de o calitate mai scazuta decat cea specificata in prezentul contract privind pachetul de servicii de calatorie, ATO acorda Calatorului o reducere adecvata a pretului, fara a rezilia contractul. Calatorul poate refuza serviciile alternative propuse doar in cazul in care acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit in contractul privind pachetul de servicii de calatorie sau reducerea de pret acordata este inadecvata; Părţile convin ca sensul expresiei „o parte importanta din serviciile Turistice” este acela potrivit căruia servicii cu o valoare mai mare decât jumătate din valoarea prezentului contract nu poate fi prestata, din cauze obiective. 4.6 In cazul în care nu pot fi oferite Calatorului servicii alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, ATO trebuie să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al Calatorului la locul de plecare și, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate. In masura in care este imposibil sa se asigure intoarcerea Calatorului astfel cum s-a convenit prin contract din cauza unor circumstante inevitabile si extraordinare, ATO suporta costul cazarii necesare, pe cat posibil de categorie echivalenta, pentru o perioada care nu depaseste trei nopti / Calator.
 4.7 In situatia achizitionarii unui produs de tip croaziera, linia de croaziera poate modifica, din motive ce tin de siguranta navigarii, numarul cabinei si locatia acesteia pe punti (o punte inferioara, una superioara, mai spre pupa sau spre prova etc.), doar cu o cabina de aceeasi categorie ca cea rezervata initial, caz in care Calatorul nu va fi despagubit in niciun mod, avand in vedere ca este vorba de acelasi tip de cabina ca si cel rezervat. 
4.8 ATI, in calitate de reprezentant al ATO, are obligaţia să furnizeze în scris Calatorului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite în scris cu Calatorul (e-mail, fax, sms etc.), cu minim 3 zile înainte de data plecării, următoarele informaţii (in cazul in care acestea au suferit modificari, fata de cele stipulate la momentul incheierii contractului): (a) orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de Calator în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract. In cazul zborurilor charter, de regula, ATO lucreaza cu companii aeriene autorizate. Distributia locurilor in avion se face la check-in. In functie gradul de încărcare realizat, ATO isi rezerva dreptul a modifica compania aeriana stipulata initial in contract cu o alta companie de zbor si, deasemenea, poate modifica si tipul de avion folosit; (b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax, adresele de e-mail ale reprezentanţei locale a agentiei organizatoare (ATO) si/sau ale agentiei intermediare (ATI) ori, în lipsa acestora, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contactarea organizatorului şi/sau a intermediarului; 
4.9 ATO nu este raspunzatoare pentru serviciile optionale care nu sunt specificate in prezentul contract si care sunt comercializate la fata locului, acestea fiind responsabilitatea prestatorului local si sunt guvernate de legislatia tarii de destinatie.

 V. DREPTURILE SI OBLIGATIILE CALATORULUI 

5.1 În cazul în care Calatorul nu poate să participe la călătoria turistică, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligaţia de a anunţa în scris ATO, prin intermediul ATI, cu cel puţin 7 zile înaintea datei de plecare, pe un suport durabil. În acest caz, soluția adoptata de ATO este aceea de a inceta contractul cu Calatorul care cesionează contractul şi de a încheia un alt contract cu noul calator, prin intermediul ATI, in numele ATO, care trebuie sa fie semnat si de catre Calatorul cedent. ATO nu accepta incheierea unui contract de cesiune intre Calatorul cedent si cel cesionar. In situatia in care mijlocul de transport este avionul, cedarea contractului este conditionata de posibilitatea transferarii locului la avion, care depinde in mod exclusiv de politica companiei aeriane. Calatorul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili, în mod solidar, la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări. In cazul in care ATO nu primeste in termenul stabilit costurile aferente modificarilor, contractul se considera nemodificat (netransferat), iar neparticiparea Calatorului la programul turistic nu ii da dreptul acestuia de a solicita vreo rambursare de pret sau altă despagubire. 
5.2. In cazul unor modificari esentiale ale contractului (astfel cum sunt prevazute la para.4.1), transmise de catre ATO, prin intermediul ATI, Calatorul este obligat să comunice acesteia, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înştiinţării, hotărârea sa de a opta pentru: a) rezilierea contractului fără plata penalităţilor; sau b) acceptarea noilor condiţii ale contractului. In cazul in care Calatorul nu comunica optiunea sa in termen de 5 zile, se considera ca toate modificarile au fost acceptate de catre Calator, conform noilor conditii, iar ATO este exonerată de plata oricăror despagubiri ulterioare datorate modificarilor de acest tip.
 5.3. În cazul în care ATO anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, Calatorul are dreptul: (a) să accepte, la acelaşi preţ, un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de ATO; (b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară, propus de ATO, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ; (c) să i se ramburseze toate sumele achitate în baza prezentului contract, dar nu mai tarziu de 14 zile de la data incetarii contractului. 
5.4. În cazul menţionat la articolul 5.3, lit. c), Calatorul are dreptul să solicite şi o despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, stabilita prin acordul comun al partilor, cu excepţia cazurilor în care: 
a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar ATO, prin intermediul ATI, a informat în scris Calatorul, respectand urmatoarele termene: - cu 20 de zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai mult de sase zile; - cu 7 zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza intre doua si sase zile; - cu 48 de ore inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai putin de doua zile.
b) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile si extraordinare, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse); c) anularea s-a făcut din vina Calatorului. 
5.5. Calatorul are dreptul să rezilieze unilateral contractul în orice moment, în totalitate sau în parte, iar în cazul în care decizia de încetare îi este imputabilă, fără să existe culpa ATO in îndeplinirea obligațiilor contractuale, Calatorul este obligat să despăgubească ATO pentru prejudiciul creat acesteia, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii. Cuantumul despăgubirilor se poate ridica la maximul pretului pachetului de servicii de calatorie contractat. 
5.6. In cazul in care Calatorul solicită schimbarea hotelului fata de cel contractat initial si achitat, sau structura camerelor (tipul de cameră), modificarea datei de plecare, sau modificarea oricarui serviciu inclus in pachetul initial, aceasta echivalează cu o denunțare unilaterala a contractului si va fi urmata de aplicarea penalităţilor legale la momentul respectiv, şi de încheierea unui nou contract. Calatorul trebuie sa depuna in scris cererea de modificare / renuntare la pachetul de servicii turistice la sediul ATI. In caz contrar, cererea nu este luata in considerare. ATO va rezolva cerintele Calatorului in limita posibilitatilor. 
5.7 Calatorul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, precum şi orice alte taxe locale, după caz, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de către ATO. 
5.8 Calatorul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentele de călătorie eliberate de ATO (vouchere, bilet de odihnă şi/sau de tratament etc.), în vederea acordării serviciilor turistice. In cazul in care Calatorul beneficiaza de pachete de odihna si tratament, este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie si dovada platii contributiilor pentru asigurari sociale, la zi. 
5.9. În cazul sejururilor de odihnă şi/sau de tratament pentru destinatii din Romania, Calatorul are obligaţia să respecte programul de acordare a serviciilor, respectiv: cazarea se face începând cu ora 18,00 a zilei de intrare şi se termină la ora 10,00 a zilei înscrise pe voucher ori pe biletul de odihnă şi/sau de tratament. Pentru sejururi in afara Romaniei, cazarea se face, de regulă, începând cu ora 14,00 a zilei de intrare şi se încheie la ora 12,00. Indiferent la ce ora are loc cazarea in acest interval orar, se considera a fi consumata o zi hoteliera/noapte de cazare. Aceasta e regula generala insa pot exista politici diferentiate in functie de hotel, localizare si nu in cele din urma in functie, de destinatia hotelului (business, litoral, munte, case vacanta etc.). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spatiilor de cazare pana cel tarziu la orele specificate la receptia hotelului, cad in sarcina exclusiva a Calatorului. Deasemenea, sosirea la unitatea de cazare dupa ora 18:00 trebuie anuntata in prealabil. 
5.10 Repartizarea camerelor se face strict de catre unitatea de cazare in functie de criteriile proprii si de disponibilitatile din momentul cazarii, astfel incat nu se pot garanta numarul camerei, etajul si/sau amplasarea, camere alaturate etc. 
5.11 Calatorul este obligat sa foloseasca mijloacele de transport, camera de hotel si bunurile din dotarea acestora in mod corect si responsabil. ATO nu se face vinovata de eventualele pagube produse sau vatamari suferite de Calator ca urmare a nerespectarii acestui paragraf. 
5.12 Calatorul are obligatia sa respecte locul, data si ora plecarii atat la dus, cat si la intors, precum si locurile, datele si orele stabilite pe parcursul programului de calatorie contractat. Toate cheltuielile si daunele produse ca urmare a nerespectarii de catre Calator a programului vor fi suportate de catre acesta. 
5.13 Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre Calator a unor formalitati suplimentare (de exemplu, calatoria impreuna cu minori, situatia in care numele calatorului este schimbat ca urmare a casatoriei/desfacerii ei etc.), acesta are obligatia de a indeplini toate cerintele legale. 
5.14 Calatorul poarta intreaga raspundere pentru a se informa si a respecta prevederile legale privind regimul vizelor, al documentelor de calatorie, regimul vamal, sanitar etc., al tarilor de destinatie sau tranzitate. ATO prin informatiile precontractuale, ofera Calatorilor informatiile generale legate de documentele de calatorie, regimul vizelor, termene aproximative de obtinere a lor, precum si suport in obtinerea lor, acolo unde este posibil. 
5.15 În cazul în care Calatorul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, Calatorul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli. 
5.16 În cazul în care o reprezentanţă diplomatică refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, Calatorului i se vor reţine toate taxele achitate de ATO prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia.
 5.17 Se recomanda calatorilor contactarea ATO / ATI cu 24 de ore inainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de imbarcare (orar de zbor, loc de imbarcare etc.).
5.18 In cazul in care o singura persoana angajeaza servicii pentru un numar mai mare de turisti, conditiile contractuale se extind automat asupra intregului grup pentru care au fost achitate serviciile. 
5.19 Calatorul are dreptul sa faca cunoscut ATI solicitarile sale speciale in perioada precontractuala, urmand ca acestea sa fie incluse in contract, doar daca sunt acceptate de către ATO. Nici o cerinta speciala a Călătorului nu se considera acceptata daca nu este inscrisa in contract. ATI va trebui sa transmita ATO toate cerintele speciale ale calatorilor. In cazul in care ATI nu le transmite corespunzator sau in timp util, ATO nu este raspunzator pentru neacceptarea acestora. 

VI. ANULARI, PENALIZARI, DESPAGUBIRI / RESPONSABILITATI 

6.1 In cazul in care Calatorul doreste sa renunte din vina sa si sa inceteze prezentul contract, inainte de inceperea executarii pachetului de servicii de calatorie, acesta datoreaza ATO urmatoarele penalizari standard: 
(a) 20% din pretul din pretul pachetului de servicii/persoana, daca renuntarea se face incepand cu data confirmarii serviciilor, pana cel tarziu cu 31 zile inainte de data inceperii sejurului, exceptand ziua plecarii; 
(b) 40% din pretul pachetului de servicii/persoana, daca renuntarea se face în intervalul 30 - 25 zile inainte de data inceperii sejurului, exceptand ziua plecarii; 
(c) 60% din pretul pachetului de servicii/persoana, daca renuntarea se face în intervalul 24 - 15 zile inainte de data inceperii sejurului, exceptand ziua plecarii;
 (d) 80% din pretul pachetului de servicii/persoana, daca renuntarea se face în intervalul 14 - 5 zile inainte de data inceperii sejurului, exceptand ziua plecarii;
 (e) 100% din pretul pachetului de servicii/persoana, daca renuntarea se face în intervalul de maxim 4 zile inainte de data inceperii sejurului, exceptand ziua plecarii sau prin neprezentarea la program. 
6.2 Conditiile de penalizare difera in functie de pachetul care face obiectul prezentului contract. In cazul in care exista anexe la prezentul contract in care sunt prevazute alte conditii de penalizare decat cele standard prezentate la para. 6.1, intotdeauna se vor aplica exclusiv cele din Anexe, care fac parte integranta din contract. 
6.3 In mod exceptional, Calatorul are dreptul sa inceteze prezentul contract inainte de inceperea executarii pachetului, fara a plati vreo penalitate de incetare in cazul unor circumstante inevitabile si extraordinare care se produc la locul de destinatie sau in vecinatatea imediata a acestuia si care afecteaza in mod semnificativ executarea pachetului sau care afecteaza semnificativ transportul pasagerilor la destinatie. In acest caz Calatorul este obligat să facă dovada prin orice mijloace de probă a existenței circumstanțelor invocate și are dreptul la o rambursare completa a oricarei plati efectuate pentru pachet, dar nu are dreptul la vreo despagubire suplimentara din partea ATO. 
6.4 In cazul in care Calatorul a achitat un avans și nu se mai prezinta pentru a achita ratele aferente sau restul de plata, in termenele specificate in prezentul contract sau in anexe, contractul se considera reziliat de drept, iar ATO are dreptul de a anula rezervarile efectuate in beneficiul Calatorului cu retinerea penalizarilor prevazute la para. 6.1. 
6.5 Penalizări de 100% din preţul serviciilor care fac parte din prezentul contract, se vor aplica in urmatoarele cazuri: -atunci cand Calatorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, ratand din acest motiv plecarea; -atunci cand Calatorul nu poate pleca în călătorie pentru că documentele personale necesare efectuarii calatoriei nu sunt complete sau nu sunt conforme cu cerințele normelor legale in vigoare; -atunci cand Calatorul este întors de la graniţa României de către poliţia de frontiera din motive ce nu țin de ATO; -atunci cand Calatorul nu este acceptat de catre organele de frontiera din tara de destinatie; 
6.6 ATO nu raspunde in situatii de greva, conflicte politice si de razboi, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou international, precum si in cazul in care companiile aeriene stabilesc limite de raspundere. Toate aceste situatii care nu sunt imputabile nici unei parti, se considera situatii de forta majora si exonereaza de raspundere ATO.
 6.7. Calatorul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice, cu număr de înregistrare sau cu confirmare de primire de la agentia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunţare nu este luată în considerare. 
6.8 ATO va acorda despagubiri adecvate in functie de neconformitatile constatate sau gradul de nerespectare a obligatiilor din contract. Valoarea maxima a despagubirii ce poate fi acordată de ATO nu poate depasi dublul pretului total al pachetului de servicii de calatorie. 
6.9 In cazul achizitionarii unui pachet de servicii de calatorie avand in componenta si asigurarea transportului pe cale aeriana, transportatorul aerian, fara a cere acordul ATO care deruleaza programul de calatorie, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, ATO nu este raspunzatoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alta ora decat cea inscrisa in programul de calatorie. Pentru aceste intarzieri, compania aeriana este obligata sa asiste calatorii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune in materie de compensare si de asistenta a pasagerilor in eventualitatea refuzului la imbarcare si anularii sau intarzierii prelungite a zborurilor si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotararea Guvernului nr. 1912/2006. Orice problema privind operarea zborului si actiunile adiacente acestuia intra in competenta si responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentand contractul intre pasager si transportator. In cazul acestor pachete de servicii de calatorie, ziua de plecare si ziua de sosire nu sunt considerate zile de calatorie, acestea fiind destinate transportului. 

VII. ASISTENTA SI RECLAMATII 

7.1 Calatorul poate solicita asistenta imediata la reprezentatul partenerului local/reprezentatul ATO la destinatie sau de la partenerii locali ai ATO. Datele de contact ale acestora se regasesc pe informarile de plecare pe care Calatorul le primeste impreuna cu documentele de calatorie. 
7.2 Calatorul trebuie sa informeze fara intarzieri nejustificate, pe durata sejurului, daca este nemultumit, sau daca el constata vreo neconformitate pe parcursul executarii unui serviciu de calatorie inclus in contractul privind pachetul de servicii de calatorie, tinand cont de circumstantele concrete.
 7.3. În cazul in care Calatorul este nemultumit de modul de rezolvare, are dreptul de a întocmi o sesizare în scris la adresa de email: sesizari@cocktailholidays.ro, care trebuie formulată clar şi explicit. Aceasta va contine deficienţele constatate la faţa locului (inclusiv dovezile/probele care să susțină neconformitățile reclamate), legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat si se va transmite prompt atât ATI / ATO, cât şi prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului, transportatorului etc.), cu confirmare de primire sau cu dovada transmiterii unui email. 
7.4 In cazul in care unul din serviciile de calatorie nu se executa in conformitate cu contractul, ATO/ furnizorii de servicii au obligatia de a remedia neconformitatea, cu exceptia unuia dintre urmatoarele cazuri: - neconformitatea nu poate fi remediata; - remedierea implica cheltuieli disproportionate, tinand cont de anvergura neconformitatii si de valoarea serviciilor de calatorie afectate. Atât ATO, cât şi prestatorul de servicii turistice vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării, cu conditia ca aceasta sa fie formulată in termenele prevazute in contract.
 7.5 Daca ATO nu remediaza neconformitatea, Calatorul are dreptul de a beneficia de o reducere corespunzatoare a pretului pentru orice perioada in care a existat o neconformitate, cu exceptia cazului in care ATO dovedeste ca neconformitatea este imputabila Calatorului, unor terte persoane sau unor cauze imprevizibile si inevitabile. 
7.6 In cazul in care ATO nu remediaza neconformitatea intr-un termen rezonabil, Calatorul poate face el insusi acest lucru si poate solicita rambursarea cheltuielilor necesare, fiind obligat să facă dovada existenței unei/unor neconformități. Calatorul nu trebuie sa specifice un termen daca ATO refuza sa remedieze neconformitatea sau daca este necesara o remediere imediata. 
7.7 In cazul in care neconformitatea afecteaza in mod substantial executarea pachetului, iar ATO a omis sa o remedieze intr-un termen rezonabil, Calatorul poate rezilia contractul privind pachetul de servicii de calatorie fara plata unor penalitati de reziliere si, dupa caz, poate sa ceara reducerea pretului si/sau despagubiri.
 7.8 În cazul în care neconformitatea sau sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată partial pe durata sejurului, Calatorul va depune la sediul ATI o reclamaţie în scris, în termen de maximum 3 zile calendaristice de la încheierea călătoriei, urmand ca in termen de 30 zile calendaristice ATO să comunice Calatorului raspunsul la reclamatie. In situatia in care Calatorul nu face sesizarea pe durata sejurului sau daca depaseste termenul de formulare a sesizarii la intoarcerea din calatorie, ATO este exonerată de orice raspundere.

 VIII. ASIGURARI 

8.1 Calatorul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de el în cazul insolventei agentiei Cocktail Holidays, pentru pachetele de servicii de calatorie unde Cocktail Holidays are calitatea de Organizator: - la Societatea de Asigurare OMNIASIG Vienna Insurance Group, din localitatea Bucuresti, Cod Postal 011822, Str. Aleea Alexandru, nr. 51, Sector 1, telefon +(40)21.405.74.20, fax +(40) 21.311.44.95, e-mail: office@omniasig.ro. Polita de asigurare in cazul insolventei, Seria I Nr 51703 este valabila de la 01.01.2019 pana la 31.12.2019 si este afisata pe pagina web: www.cocktailholidays.ro
- la Societatea de asigurare - reasigurare City Insurance SA, str. Emanoil Porumbaru nr. 93-95, parter, et 1,2,4 si 5, sector 1, Bucuresti, telefon +21 231 0054/79/90, fax. +21 231 04 42, mail office@cityinsurance.ro. Polita cu seria BN nr.000001114, este valabila din 01.01.2019 pana in data de 31.12.2019 si este afisata pe pagina web: www.cocktailholidays.ro. 
8.2 In cazul producerii evenimentului asigurat, Calatorul (Beneficiarul) va solicita ATO (Asiguratului), anterior depunerii cererii de despagubire, un document prin care acesta sa ateste faptul ca nu a fost, nu este si nu va fi in masura sa execute obligatiile aferente contractului privind pachetul de servicii de calatorie sau serviciul de calatorie asociat. In termen de maxim 45 zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, Calatorul are obligatia de a transmite Asiguratorului menționat în Informațiile precontractuale o cerere de despagubire insotita de următoarele documente justificative:
 • contractul privind pachetul de servicii turistice sau serviciul de calatorie asociat; 
• fotocopia documentelor de plata aferente contractului (chitante, ordine de plata ); 
• fotocopiile de pe documentele de transport si cazare, in cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere; 
• documentul prin care ATO atestă faptul ca nu a fost, nu este si va fi in masura sa execute obligatiile aferente contractului; Despagubirea fiecarui contract nu poate depasi cuantumul sumelor achitate, la care se adaugă contravaloarea cheltuielilor de repatriere, după caz. Despagubirea aferenta va fi platita:
 • Calatorilor care justifica dreptul la plata acesteia si care au depus cererile de despagubire in termenul mentionat mai sus. 
• in limita sumei asigurate prin polita;
 • in termen de 30 zile calendaristice de la data primirii de catre Asigurator a documentelor justificative, dar nu mai devreme de expirarea termenului de depunere mentionat mai sus; Despagubirea se plateste Calatorului in moneda in care a fost facuta plata. Orice transformare de curs valutar se va face la cursul de referinta BNR din ziua producerii evenimentului asigurat. 8.3 Facultativ, Calatorul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare medicala si storno (pentru situatii de imposibilitate de a mai calatori inainte de inceperea calatoriei), care să acopere costuri de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces ori pentru bagaje, sau pentru servicii medicale la destinatie. 8.4 Anumite pachete de servicii de calatorie proprii Cocktail Holidays au deja inclusa asigurarea Cocktail Travel Protection. In cazul in care nu este inclusa asigurarea, ATO recomanda incheierea unei asigurari medicale de calatorie si storno. ATO nu se face vinovata de eventuala nerespectare a obligatiilor stipulate in politele de asigurare incheiate prin intermediul sau, deoarece aceasta are rol de intermediar intre Calator si Societatea de asigurari. IX. CLAUZE SPECIALE 9.1 Prin achitarea facturii aferente serviciilor contractate prin prezentul contract, Calatorul confirma ca a luat la cunostinta de conditiile, drepturile si obligatiile din prezentul contract, cat si conditiile generale de calatorie afisate pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe roman (MAE) la adresa https://www.mae.ro/node/1533 si specifice fiecarei tari in parte la pagina web https://www.mae.ro/travel-alerts. 9.2 ATO recomandă instalarea aplicatiilor specifice dezvoltate de MAE pentru informarea la destinatie, cu ajutorul căreia turistii pot primi toate alertele de calatorie si oricare alta informatie necesara desfasurarii in siguranta a calatoriei si care se gasesc lahttps://www.mae.ro/app_cs. ATO recomanda si consultarea site-ului Politiei de Frontiera, dar este exonerată de orice raspundere in cazul imposibilitatii efectuarii calatoriei din cauza unor documente lipsa sau lipsite de valabilitate. 9.3 Toate unitatile de cazare, precum si mijloacele de transport sunt clasificate de catre organismele abilitate ale tarilor de destinatie, conform procedurilor interne si normativelor locale, acolo unde acestea exista, care difera de la o tara la alta si de la un tip de destinatie la altul. 9.4 Punctul de contact central care faciliteaza cooperarea administrativa si supravegherea agentiilor de turism organizatoare, stabilite pe teritoriul Romaniei este: Ministerul Turismului, Adresa: Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucuresti, Poarta C / Telefon: 004 021 303 78 37, Fax: 004 021 303 78 93 Web: http://turism.gov.ro, E-mail: registratura@mturism.ro

X. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

 10.1. Următoarele documente constituie anexe la Contract și fac parte integrantă din acesta: 
a) informatiile precontractuale și oferta pdf a ATO care contine aceste informatii; 
b) voucher-ul/voucherele pentru serviciile achitate, biletul de odihnă-tratament, biletul de excursie, după caz; 
c) informare plecare (dupa caz) cu datele de contact ale ghizilor / furnizorilor locali; 
d) programul turistic, in functie de tipul de pachet achizitionat; 
e) oferta acceptata de către Calator;
 f) alte anexe la contract; 
g) cataloage/oferte/ pliante sau alte inscrisuri etc. ale ATO puse la dispozitia Calatorului de catre ATI, in format tiparit sau pe suport electronic. 

XI. COMUNICARI 
Orice comunicare intre parti, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, daca nu este stipulata altfel, trebuie sa fie transmisa in scris, iar o astfel de notificare va fi transmisa prin posta, curier, e-mail (confirmat in scris in toate cazurile). 
XII. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
12.1 Datele cu caracter personal ale Calatorului vor fi prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date în scopul furnizării serviciilor de transport şi/sau cazare solicitate. Calatorul va furniza ATO, prin intermediul ATI, datele personale solicitate şi este de acord cu prelucrarea acestora în scopul derulării şi monitorizării prezentului contract de către ATO. De asemenea, Calatorul, declară că este titular al drepturilor părintești și este de acord cu prelucrarea datelor personale ale copiilor minori sub 16 ani care îl însoţesc, după caz. 
12.2 Calatorul are dreptul de acces şi de informare privind datele sale personale şi dreptul de a corecta/modifica orice astfel de date, dreptul de opoziţie, precum și dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării, portarea (mutarea) sau ștergerea acestora. Dacă are întrebări sau cereri cu privire la prelucrarea datelor sale personale, acesta se poate adresa Responsabilului pentru protecția datelor cu caracter personal al ATO. Datele de contact ale acestuia sunt afișate pe pagina web a ATO sau la adresa de mail dpo@cocktailholidays.ro. 
12.3 Prelucrarea datelor personale de către ATO se va face doar prin personalul propriu și accesul este limitat la acele persoane care îndeplinesc, gestionează și monitorizează obligațiile prevăzute în prezentul contract. 
12.4 În vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale ale ATO unele date cu caracter personal ale Calatorului pot fi transferate către terțe persoane fizice/juridice care prestează serviciile de transport sau de cazare necesare (sau alte servicii), inclusiv în afara Uniunii Europene, după caz, situație în care vor fi luate toate măsurile tehnice rezonabile pentru protejarea acestora. De asemenea, datele cu caracter personal pot fi puse la dispoziția autorităților statului român îndreptățite să solicite și, respectiv, să primească astfel de informații. 12.5 ATO se angajează să adopte măsuri de securitate tehnice şi organizatorice adecvate pentru a:
 a) împiedica orice persoană neautorizată să aibă acces la sistemele informatice de prelucrare date cu caracter personal proprii, cum ar fi: - citire, copiere, modificare sau eliminare a suporturilor de stocare; - divulgarea, modificarea sau ştergerea neautorizată a datelor cu caracter personal stocate; - utilizarea neautorizată a sistemelor de prelucrare a datelor prin mijloace de transmisie de date.
 b) se asigura că utilizatorii săi autorizați pot accesa numai datele cu caracter personal la care se referă dreptul lor de acces;
 c)înregistra când şi cui au fost comunicate datele cu caracter personal; 
d) se asigura că, în timpul transmiterii de date cu caracter personal şi al transportului mediilor de stocare, datele nu pot fi citite, copiate sau şterse fără autorizare; 
e) delimita zonele de acces astfel incât să nu fie permis accesul persoanelor neautorizate în locații/încăperi unde sunt prelucrate date cu caracter personal. 
12.6 Datele cu caracter personal vor fi stocate/arhivate pentru o perioadă de maximum 5 ani în bazele de date sau pentru perioade mai mari, doar în situaţia în care acest lucru este obligatoriu potrivit unor dispoziţii legale. 
12.7 ATI se obliga sa introduca in rezervari numele complete si corecte ale calatorilor si datele necesare pentru prestarea serviciilor. ATO nu isi asuma nicio raspundere in situatia introducerii in sistem de catre ATI a unor date eronate ce au ca efect imposibilitatea furnizării serviciilor

XIII. PROCEDURA DE SOLUTIONARE ALTERNATIVA A LITIGIILOR (SAL) 

13.1 Solutionarea alternativa a litigiilor (SAL) reprezinta un mecanism alternativ sistemului judiciar, prin care consumatorilor li se ofera posibilitatea de solutionare a litigiilor pe care le pot avea cu comerciantii, atunci cand se confrunta cu o problema legata de achizitionarea unui produs sau serviciu. Astfel, reclamatiile impotriva comerciantilor sunt prezentate voluntar de catre consumatori, urmand a fi solutionate intr-un mod independent, impartial, transparent, rapid si echitabil.
 13.2 Directia de solutionare alternativa a litigiilor (Directia SAL) din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), are competenta sa solutioneze alternativ litigii nationale si transfrontaliere izvorate din contractele de vanzari sau din contractele de prestari servicii incheiate cu un comerciant care desfasoara activitati in Romania, in sectoarele de activitate in care ANPC este competenta. 
13.3. Cererea de aplicare SAL, Lista de consilieri SAL, Procedura SAL, si legislatia aplicabila poate fi consultata aici - http://www.anpc.gov.ro/categorie/1271/sal.

 XIV. DISPOZITII FINALE 
14.1 Calatorul declară că acceptă oferta ATO, așa cum i-a fost prezentata. 
14.2 Calatorul declară că ATI si ATO l-au informat complet cu privire la condiţiile de comercializare a pachetelor de servicii turistice în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.2/2018. (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/204233). Prin semnarea acestui contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii turistice, inclusiv în cazul celor achiziţionate la distanţă prin mijloace electronice, Calatorul îşi exprimă acordul şi luarea la cunoştinţă cu privire la condiţiile generale de comercializare a pachetelor de servicii turistice, în conformitate cu oferta ATO. 
14.3 Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, partile confirmand, prin semnatura, faptul ca au primit un exemplar al contractului. 
14.4 Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de calatorie si servicile de calatorie asociate, precum si a tuturor reglementarilor in materie sau in legatura cu aceasta.
 14.5 Litigiile apărute între părţi se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar părţile înţeleg să se adreseze instanţelor de judecată competente de la sediul ATO.